De organen die het leven in mede-eigendom regelen

Verschillende entiteiten hebben als doel het leven van de mede-eigendom te organiseren. Ze zijn echt complementair aan elkaar. Tussen de beslissingsrollen, de tegenmacht, de controle of de uitvoering van de genomen maatregelen is het soms moeilijk je weg terug te vinden.

Laten we deze organen eens van dichterbij bekijken om er een duidelijker beeld van te krijgen.

Verschillende entiteiten hebben als doel het leven van de mede-eigendom te organiseren. Ze zijn echt complementair aan elkaar. Tussen de beslissingsrollen, de tegenmacht, de controle of de uitvoering van de genomen maatregelen is het soms moeilijk je weg terug te vinden.
Laten we deze organen eens van dichterbij bekijken om er een duidelijker beeld van te krijgen.

De Algemene Vergadering

Deze moet ten minste eenmaal per jaar worden bijeengeroepen op een in de statuten van de mede-eigendom vastgestelde datum. Meestal is de syndicus van de mede-eigendom die de AV bijeenroept. Maar ook de mede-eigenaars kunnen dit proces in gang zetten, mits er minimum 20% onder hen akkoord zijn met dit initiatief.
Het werkelijke belang van de Algemene Vergadering is om door middel van een stemming te beslissen over mogelijke projecten. Voor de lopende beslissingen volstaat een absolute meerderheid om een project te valideren. Voor meer structurele beslissingen en afhankelijk van de thema's zal het soms nodig zijn om een driekwart, viervijfde of zelfs unanieme meerderheid te behalen. Deze gradatie wordt telkens verklaard door het belang van het project. Hoe belangrijker het project, hoe meer de instemming van het grootste aantal mede-eigenaars vereist is.

Meer weten over de Algemene Vergadering van mede-eigenaars

De syndicus van het gebouw

Deze is schematisch gezien de uitvoerder van de Algemene Vergadering. Hij zorgt ervoor dat de besluiten die in de AV worden genomen, worden uitgevoerd. Het mandaat kan worden uitgeoefend door een vrijwillige syndicus of door een professionele syndicus. Voor kleinere structuren (maximaal 3 tot 4 percelen) kan een vrijwillige syndicus doeltreffend zijn. Bent u daarentegen lid van een mede-eigendom met enkele tientallen appartementen, dan is een professionele syndicus veel geschikter.

In alle gevallen bezit de syndicus van uw gebouw de nodige garanties en een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. Op enkele zeldzame uitzonderingen na is de syndicus van het gebouw een verplicht bestuursorgaan van zodra er sprake is van een situatie van mede-eigendom.

Meer weten over de Syndicus van het gebouw

De Commissaris van de Rekeningen

De rekencommissaris is de echte garant voor de financiële gezondheid van de syndicus. De bevoegdheden en het werkterrein van deze onderneming moeten in het reglement van de mede-eigendom worden vastgelegd.

Naar het voorbeeld van de syndicus van het gebouw kan de rekencommissaris mede-eigenaar zijn, hoewel hij in de meeste gevallen een expert accountant is. De honoraria en kosten van de accountant worden betaald door de vereniging van mede-eigenaars. De benoeming van de accountant moet plaatsvinden in een Algemene Vergadering.

Meer weten over de rekencommissaris

De Raad van mede-eigendom: facultatief voor kleine mede-eigendommen

Het is een toezichthoudend orgaan dat met de syndicus samenwerkt. Het fungeert ook als een doorgeefluik tussen de syndicus en alle mede-eigenaars. De leden van de Raad van Mede-eigendom zijn noodzakelijkerwijs personen met stemrecht in de algemene vergadering.

De grootte van de mede-eigendom is de doorslaggevende factor om te bepalen of een raad van mede-eigendom verplicht of facultatief is. Voor gebouwen of groepen gebouwen met meer dan 20 loten is het verplicht. Het is optioneel voor kleinere gebouwen.

Het is belangrijk om op te merken dat parkeergarages, kelders of garages niet als "loten" worden geteld.

Meer weten over de Raad van Mede-Eigendom

De Vereniging van Mede-Eigenaars
(VME)


Dit laatste bestuursorgaan is in feite samengesteld uit de andere vier. Het stelt ons in staat om op een begrijpbare manier de werking en mechanismen van de mede-eigendom te begrijpen. De Algemene Vergadering is de plaats waar de beslissingen worden genomen; De syndicus heeft de rol van handhaving van wat tijdens deze algemene vergaderingen is besloten. Twee controleorganen, namelijk de rekencommissaris en de raad van mede-eigendom, zien toe op de goede uitvoering van het mandaat van de syndicus.

De Vereniging van Mede-eigenaars wordt gevormd zodra er een mede-eigendom is met ten minste twee verschillende eigenaren binnen het gebouw of de gebouwen. Zonder mede-eigendom is er uiteraard geen vereniging van mede-eigenaars.

Meer weten over de Vereniging van Mede-Eigenaars