De Algemene Vergadering: rol, verplichtingen en rechten van de mede-eigenaars

De Algemene Vergadering, het theater van het leven van de mede-eigendom, is de vlaggenschipvergadering tijdens dewelke de gewone of structurele beslissingen worden genomen. Wat is er de rol van, hoe laat men zijn standpunt horen, mondeling of bij volmacht via de mandataris?

De Algemene Vergadering, het theater van het leven van de mede-eigendom, is dé vergadering tijdens dewelke de gewone of structurele beslissingen worden genomen. Wat is de rol, hoe laat men zijn standpunt horen, mondeling of bij volmacht.

Wat is de Algemene Vergadering van mede-eigenaars?

Het doel van deze rechtsvorm is alle mede-eigenaars van het gebouw bijeen te brengen. Een Algemene Vergadering kan worden bijeengeroepen door de syndicus van mede-eigendom of door de mede-eigenaars zelf (op voorwaarde dat zij ten minste 20% van de mede-eigenaars vertegenwoordigen). In het eerste geval wordt het een gewone Algemene Vergadering genoemd; in het tweede geval een Bijzondere Algemene Vergadering.

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen moet elke mede-eigendom ten minste één Algemene Vergadering per jaar houden. Het huishoudelijk reglement van het gebouw bepaalt de periode van 15 dagen binnen dewelke de vergadering jaarlijks moet doorgaan.

De Algemene Vergadering moet worden voorgezeten door een van de mede-eigenaars.

De Algemene Vergadering en haar rol als besluitvormer

Om een besluit te kunnen goedkeuren moeten de mede-eigenaars stemmen. Afhankelijk van de onderwerpen op de agenda en het belang van de besluiten, zijn de meerderheden verschillend. Bovenal is het ook belangrijk op te merken dat elke mede-eigenaar een aantal stemmen heeft dat afhangt van zijn aandeel in de gemeenschappelijke gdelen.

  • Voor lopende beslissingen heeft de Algemene Vergadering een absolute meerderheid van stemmen nodig (50% + 1 stem).
  • Voor andere, meer structurele beslissingen is een drievierde (75%), viervijfde (80%) of zelfs eenparigheid (100%) van stemmen vereist.

Een meerderheid van 75% is vereist voor de goedkeuring van de werkzaamheden van de gemeenschappelijke delen waarvoor de syndicus niet kan beslissen, of waarvoor de vaststelling van het bedrag van de opdrachten een oproep tot mededinging vereist of voor de oprichting van een Raad van Mede-Eigendom.

De wet vereist een meerderheid van 80% voor de heropbouw van het gebouw of het herstel van een ernstig beschadigd gedeelte, de wijziging van de statuten betreffende de gemeenschappelijke delen of de wijziging van de verdeling van de mede-eigendomsrechten.

Ten slotte is eenparigheid van stemmen vereist voor de wederopbouw van een volledig vernield onroerend goed of de wijziging van de mede-eigendomsaandelen.

Goed om weten: Wanneer de stemming door bepaalde mede-eigenaars vrijwillig wordt geblokkeerd, zal de tussenkomst kunnen worden gevraagd van de vrederechter die uitspraak zal doen door een voorlopige bewindvoerder aan te stellen.
Al deze kwesties en de bijhorende vereiste meerderheid zijn bij wet geregeld.

Wettelijke bepalingen van de Algemene Vergadering

De Notulen

Hoewel de Algemene Vergadering een zekere beslissingsbevoegdheid heeft, is zij ook gebonden aan wettelijke verplichtingen. De eerste daarvan is het bijhouden van de notulen van de AV. Deze geven een samenvatting van de tijdens de Algemene Vergadering genomen besluiten.

De gevolmachtigde om u te vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering

Indien u om welke reden dan ook niet in staat bent de Algemene Vergadering bij te wonen, kunt u zich door een gevolmachtigde laten vertegenwoordigen. De mede-eigenaar geeft dan volmacht aan een gevolmachtigde die niet noodzakelijk lid is van de mede-eigendom. De gekozen persoon mag alleen geen lid zijn van de syndicus van mede-eigendom.

De volmacht kan volledig zijn of gedeeltelijk, indien deze alleen betrekking heeft op bepaalde specifieke punten die op de agenda moeten worden besproken. Het is belangrijk op te merken dat het niet mogelijk is meer dan 3 volmachten voor een andere mede-eigenaar te hebben indien de 3 stemmen samen opgeteld met zijn eigen stem meer dan 10% van het totaal bedragen. In een mede-eigendom van 20 personen kan een mede-eigenaar bijvoorbeeld geen gevolmachtigde zijn voor 3 andere personen, omdat hij in dit voorbeeld 4 van de 20 stemmen zou hebben of 20% van het totaal.