Van syndicus veranderen, hoe doe je dat?

Bent u de hoge beheerskosten van uw syndicus beu ? Vindt u ook dat uw syndicus u geen aangepaste service biedt voor uw kleine mede-eigendom ? U wenst de overstap te maken en van syndicus te veranderen maar weet niet hoe dit aan te pakken ?

Hoe gaat u te werk ?

U wenst van syndicus te veranderen?


Een professionele syndicus benoemen

Bij heel veel kleine residenties is men snel geneigd om een mede-eigenaar te vragen de rol van syndicus op zich te nemen aangezien de diensten van een professionele syndicus vaak te zwaar zouden doorwegen op de jaarlijkse lasten van de mede-eigendom. Maar de verantwoordelijkheid van een syndicus, zelfs bij de vrijwillige syndicus, mag echter niet onderschat worden. Wat moet je juist weten om je eerste syndicus aan te stellen?

Van syndicus veranderen

De verlenging van het mandaat van de syndicus wordt beslist op de jaarlijkse algemene vergadering van de mede-eigenaars met inachtneming van de duur en de voorwaarden van het contract dat de mede-eigendom aan de syndicus verbindt. Zijn contract kan echter te allen tijde worden opgezegd door een eenvoudige beslissing van een gewone of buitengewone Algemene Vergadering van de mede-eigenaars, en volgens de voorwaarden die in dit contract zijn vastgelegd. De mede-eigenaars kunnen dus aan hun syndicus vragen om, wanneer zij dat wensen, een Algemene Vergadering bijeen te roepen om van syndicus te veranderen. Het is voldoende om de syndicus hiervan via gewone post te informeren. De syndicus moet deze Vergadering bijeenroepen en op de agenda, naast de wettelijke punten, "benoeming van de syndicus" vermelden.

Opheffing van het contract van de syndicus

Er zijn drie mogelijkheden om de syndicus van de mede-eigendom op te heffen:

 • Op de jaarlijkse Algemene Vergadering van de mede-eigenaars.
 • Een buitengewone Algemene Vergadering van de mede-eigenaars die zich over de huidige syndicus kan uitspreken en hem ontslaan.
 • De vrederechter kan ook de syndicus ontslaan en een nieuwe voorlopige syndicus benoemen.

De Algemene Vergadering van mede-eigenaars heeft de bevoegdheid om de syndicus van de mede-eigendom te benoemen. Deze heeft ook de mogelijkheid om hem tijdens zijn lopend mandaat te ontslaan of zijn mandaat niet te hernieuwen, volgens het principe van de meerderheid van de stemmen (50% + 1 stem).

Buiten de gewone algemene vergadering is het altijd mogelijk dat een of meer mede-eigenaars (op voorwaarde dat zij minstens 20% van de quotiteiten vertegenwoordigen) een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen die zich over de syndicus zal uitspreken. Een laatste beroep op de vrederechter blijft heel uitzonderlijk. Juridisch gezien kan de vrederechter, op verzoek van elke mede-eigenaar, het ontslag van de syndicus van mede-eigendom en de aanstelling van een nieuwe voorlopige syndicus bevelen, indien ernstige inbreuken werden vastgesteld.

Het is noodzakelijk dat de benoeming van de nieuwe syndicus (naam, vertegenwoordiger, adres, enz.) alsook de datum waarop zijn opdracht van kracht wordt, duidelijk worden vermeld in het Proces-Verbaal van de Algemene Vergadering. Dit verslag moet na afloop van de Vergadering door de voorzitter van de zitting worden ondertekend en er moet hem een kopie worden overhandigd. Zonder deze kopie kan de nieuwe syndicus de mandaten van de voormalige niet overnemen. Neem na deze Algemene Vergadering meteen contact op met de gekozen syndicus om hem het Proces-Verbaal van de benoeming te overhandigen. Uw nieuwe syndicus zal dan contact opnemen met de ontslagnemende syndicus om alle documenten met betrekking tot de mede-eigendom te recupereren.

Hoe kan de overgang na de wisseling van syndicus doeltreffend worden beheerd?

Het sleutelwoord voor een succesvolle transitie is anticiperen. Als u echt van syndicus wilt veranderen, is het essentieel om de andere mede-eigenaars uit te horen, om de algemene dynamiek van de mede-eigendom te begrijpen. Wie is bereid om van syndicus te veranderen en wie niet?

Goed om weten: bij de keuze van een nieuwe syndicus kunt u best voor de Algemene Vergadering naar de mening van de andere mede-eigenaars peilen om er zeker van te zijn dat het initiatief wel nut heeft...

Het veranderen van de syndicus van een mede-eigendom is dus geen gemakkelijke taak. De procedure moet dynamisch worden doordacht en vooraf worden geanalyseerd. Er moet ook worden opgemerkt dat de contractbreuk van een syndicus van een mede-eigendom ook financiële kosten met zich kan meebrengen als het contract nog niet ten einde loopt. Er moet rekening worden gehouden met het bedrag van de vergoeding die moet worden betaald in het geval van een wijziging van de syndicus. Het is daarom essentieel om te verwijzen naar het contract dat met het huidige syndicus is ondertekend alvorens een herroepingsprocedure op te starten.

Wettelijke formaliteiten: Wees zeer voorzichtig met het naleven van de geldende regels, aangezien het zeer waarschijnlijk is dat uw huidige curator u niet erg zal helpen om deze te veranderen.

Zodra deze stappen zijn voltooid, zal de nieuwe syndicus contact opnemen met de verschillende mede-eigenaars om zijn missie in de beste omstandigheden te starten.

Meer weten over de mede-eigendom.

 • BESLISSING

  Een meerderheid van de mede-eigenaars dient gevonden te worden om van syndicus te veranderen en dient hun akkoord te betuigen met de benoeming van de nieuwe syndicus.

 • ALGEMENE VERGADERING

  Een Algemene Vergadering dient te worden georganiseerd met als agendapunt: « ontslag en benoeming van een syndicus »

 • STEMMEN

  Gedurende de Algemene Vergadering wordt de syndicus gekozen op basis van de uitgebrachte stemmen en zal tevens een mandataris worden benoemd om het nieuw contract te ondertekenen.

 • RESPECT VOOR DE REGELGEVING

  Aandacht moet worden geschonken aan vormvereisten die van kracht zijn bij de opmaak van het Proces-Verbaal van de Algemene Vergadering.

 • OPSTART

  Na het volbrengen van deze eenvoudige procedure zal de nieuwe syndicus zijn taak opnemen na de ontvangst van alle documenten en informatie van de Vereniging van Mede-Eigenaars.

U HEBT NOG GEEN BEROEPSSYNDICUS AANGESTELD?

Meer informatie