Waarom een professionele syndicus benoemen ?

Waarom een professionele syndicus benoemen ?


Wanneer een onroerend goed onder het stelsel van de mede-eigendom valt is de benoeming van een occasionele of professionele syndicus een verplichting.

In veel kleine gebouwen speelt meestal een mede-eigenaar de rol van syndicus om de vermeende hoge jaarlijkse beheerskosten die verbonden zijn met de benoeming van een professionele syndicus te vermijden.

Maar het boekhoudkundig en financiëel beheer van een gebouw is echter echt niet te onderschatten, en de verantwoordelijkheid van de (occasionele) syndicus evenmin.

Niet-professionele Syndicus : De Wetgever merkt terecht op dat de taken die door de Wet worden toebedeeld aan de syndicus veelvuldig zijn en uitgebreid.

Om die reden vergt de uitvoering van de taak van syndicus een extreme nauwgezetheid bij de uitvoering ervan en een grondige kennis van de statuten de Wet op de Mede-eigendom enerzijds en de Basisakte anderzijds, zeker als men niet vroeg of laat geconfronteerd wil worden met de gevolgen van een lichtzinnig beleid. En deze kunnen onverwacht zwaar om de hoek loeren, bijvoorbeeld na een schadegeval, een financieel verlies ten gevolge van een ingebreke blijven van een van de mede-eigenaars of een onvoldoende dekking wegens een niet aangepaste verzekeringspolis.

Verantwoordelijkheid en Burgerlijk Aansprakelijkheid: Alle personen die de rol van syndicus willen opnemen, zelfs zonder vergoeding zijn voor de Wet wel degelijk verantwoordelijk voor de gevolgen van hun mogelijke tekortkomingen bij de uitvoering van hun taak, zelfs indien ze te goeder trouw zouden hebben gehandeld.

Een verzekering Burgerlijk Aansprakelijkheid is trouwens verplicht ter dekking van de verantwoordelijkheden dienaangaande.

Indien u zich al deze kopzorgen wenst te besparen en om u bij te staan bij de uitvoering van het beheer van uw eigendom en dit voor een prijs die verhoudingsgewijs met de grootte van het gebouw gunstig is, volstaat het om een eenvoudige Algemene Vergadering te organiseren teneinde een syndicus te benoemen.
Enkel de meerderheid van de stemmen van de mede-eigenaars is vereist.

U HEBT REEDS EEN SYNDICUS MAAR WENST TE VERANDEREN TEN VOORDELE VAN EASYSYNDIC?

Meer weten