Waarom een professionele syndicus benoemen ?


Wanneer een onroerend goed onder het stelsel van de mede-eigendom wordt geplaatst is de benoeming van een occasionele of professionele syndicus een verplichting.

In veel gevallen speelt een mede-eigenaar de rol van syndicus meestal om de vermeende hoge jaarlijkse beheerskosten die verbonden zijn met de benoeming van een professionele syndicus te vermijden.

Het boekhoudkundig en financiëel beheer van een gebouw is echter niet te onderschatten, en de verantwoordelijkheid van de (occasionele) syndicus evenmin.

Occasionele Syndicus : De Wetgever merkt terecht op dat de taken die door de Wet worden toebedeeld aan de syndicus veelvuldig zijn en uitgebreid.

Om die reden vergt de uitvoering van de taak van syndicus een extreme nauwgezetheid bij de uitvoering van deze taken, wil men niet vroeg of laat geconfronteerd worden met de gevolgen van een lichtzinnig beleid. En deze kunnen onverwacht zwaar om de hoek loeren, bijvoorbeeld na een schadegeval. De syndicus zal blijk moeten geven van een gedegen kennis van de Wet op de Mede-eigendom enerzijds en de Basisakte anderzijds wil men niet voor onaangename verrassingen komen te staan.

Bijvoorbeeld indien niet doortastend genoeg werd opgetreden om tijdig het regelmatig onderhoud van het gebouw te verzekeren en zo de aftakeling ervan te vermijden, ten voordele van alle mede-eigenaars, of het financiële verlies ingeval van ingebreke blijven van een mede-eigenaar bij de betaling van tussentijdse voorschotten of bij de uitbetaling van een vergoeding door de verzekeraar bij onvoldoende dekking, enz…

Verantwoordelijkheid en Burgerlijke Aansprakelijkheid: Alle personen die de rol van syndicus willen opnemen, zelfs zonder vergoeding zijn voor de Wet wel degelijk verantwoordelijk voor de gevolgen van hun mogelijke tekortkomingen bij de uitvoering van hun taak, zelfs indien ze te goeder trouw zouden hebben gehandeld.

Een verzekering BA is trouwens verplicht ter dekking van de verantwoordelijkheden dienaangaande.

Indien u zich al deze kopzorgen wenst te besparen en om u bij te staan bij de uitvoering van het beheer van uw eigendom en dit aan de prijs die verhoudingsgewijs gunstig is rekening houdend met de grootte van het gebouw volstaat het om een eenvoudige AV te organiseren teneinde een syndicus te benoemen.
Enkel de meerderheid van de stemmen van de mede-eigenaars is vereist..

U HEBT REEDS EEN SYNDICUS DOCH U WILT VERANDEREN TEN VOORDELE VAN EASYSYNDIC?

Meer weten

Door uw bezoek aan deze site voort te zetten, accepteert u het gebruik van cookies om, onder andere, uw taalvoorkeuren op te slaan, vloeiender door te bladeren of statistieken over het gebruik van de site te verzamelen.

Meer informatie OK