Wat is de Raad van Mede-Eigendom?

Wanneer men aan een vastgoedproject begint, raakt men snel vertrouwd met entiteiten zoals de syndicus van mede-eigenaars of concepten zoals de Algemene Vergadering of het huishoudelijk reglement van mede-eigendom.

Maar er zijn ook andere organen die het leven van het gebouw regelen. Dit is met name het geval voor de Raad van Mede-Eigendom, waarvan wij de rol in detail zullen beschrijven.

Wat is de rol van de Raad van Mede-Eigendom?

Samenvattend kunnen we stellen dat de Raad van Mede-Eigendom een controleorgaan is van de syndicus van mede-eigendom. In die zin is het een soort tegenmacht. Zo heeft de Raad recht op inzage op alle documenten die betrekking hebben op het beheer van de mede-eigendom. De Algemene Vergadering kan ook meer bevoegdheden toekennen aan de Raad van Mede-Eigendom, maar zij moet dit bij meerderheid van stemmen besluiten en dit duidelijk vastleggen.

De wet van 30 juni 1994 preciseert de opdrachten van de Raad van Mede-Eigendom, die geacht wordt "de syndicus bij te staan en controle uit te oefenen op zijn beheer". Niettemin lijkt de samenwerking tussen de twee entiteiten sinds 2010 de norm te zijn. De Raad van Mede-Eigendom ziet in het bijzonder toe op de goede uitvoering van de opdracht van de syndicus en op de eerbiediging van zijn rol en van de beslissingen die tijdens de Algemene Vergadering worden genomen.

De Raad van Mede-Eigendom vervult ook een rol van doorgeefluik tussen de syndicus en de mede-eigenaars. Zij heeft geen beslissingsbevoegdheid, maar kan door de syndicus worden gedelegeerd, na een ¾. stemming door de mede-eigenaars. Dit is de enige mogelijkheid voor de Raad van Mede-Eigendom om uit zijn controlerende rol te stappen.

Wie zijn de leden van de raad van mede-eigendom?

De Raad van Mede-Eigendom, vroeger ook "Raad van Beheer" genoemd, wordt benoemd op de eerste Algemene Vergadering van mede-eigenaars. De leden worden gekozen en verkozen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

De leden van de Raad van Mede-Eigendom zijn personen met stemrecht op de Algemene Vergadering. Wettelijk is het aantal leden van een raad niet vastgelegd, hoewel hij vaak bestaat uit een voorzitter en twee bijzitters. De statuten van de mede-eigendom kunnen het aantal leden en de duur van het mandaat van de Raad regelen en vastleggen. De omvang van de Raad heeft de neiging in dezelfde verhouding te groeien als de omvang van de mede-eigendom. Hoe groter en hoe meer gesegmenteerd de mede-eigendom is, des te groter de Raad van Mede-Eigendom zal zijn.

Goed om weten: Met het oog op de eerbiediging van de tegenmacht is het niet mogelijk de functie van syndicus en lid van de Raad van Mede-Eigendom gezamenlijk uit te oefenen.

Is de Raad van Mede-Eigendom verplicht?

Slechts één factor maakt de raad van mede-eigendom verplicht of facultatief: de omvang van de mede-eigendom. Hierbij zijn twee scenario's mogelijk:

- Voor gebouwen of geheel van gebouwen met meer dan 20 kavels is de Raad van Mede-Eigendom verplicht.

- Voor gebouwen of groepen gebouwen met minder dan 20 kavels is de Raad van Mede-Eigendom facultatief.

Het begrip geheel van gebouwen omvat geen kelders, parkeerplaatsen of garages.

Door uw bezoek aan deze site voort te zetten, accepteert u het gebruik van cookies om, onder andere, uw taalvoorkeuren op te slaan, vloeiender door te bladeren of statistieken over het gebruik van de site te verzamelen.

Meer informatie OK