De syndicus van mede-eigendom

De syndicus van mede-eigenaars is de echte hoeksteen van de mede-eigendom. De syndicus van mede-eigendom is een entiteit die de gemeenschappelijke ruimtes van het gebouw bestuurt en beheert.
Hij is de vertegenwoordiger van de vereniging van eigenaars van het gebouw.

De syndicus van mede-eigendom is de echte hoeksteen van een mede-eigendom. De syndicus van mede-eigendom is een entiteit die de gemeenschappelijke ruimtes van het gebouw bestuurt en beheert.

Hij is de vertegenwoordiger van de Vereniging van Mede-Eigenaars van het gebouw.

De syndicus van mede-eigendom: Wie is het?

In principe is de syndicus van mede-eigendom verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur, het financieel beheer en de boekhouding van de mede-eigendom, en dit met een maximale transparantie.


Rol en wettelijke verplichtingen van de syndicus

De vereenvoudigde rol van de syndicus van mede-eigendom bestaat erin de bepalingen uit te voeren die op de Algemene Vergaderingen van de eigenaars worden vastgesteld. In dit verband is de syndicus met name verplicht om Algemene Vergaderingen te houden, een Bijzondere Algemene Vergadering (BAV) bijeen te roepen wanneer meer dan 20% van de mede-eigenaars hierom vraagt, onbetaalde schulden te innen of de boekhouding van de mede-eigendom bij te houden.

Elk van de rollen en verplichtingen van de entiteit zijn duidelijk door de wet gedefinieerd.

Meer weten over de rol en verantwoordelijkheid van de syndicus van mede-eigendom?

Hoe kiest u uw syndicus?

Bij de keuze van een syndicus heeft één term voorrang: Oproep tot mededinging

Op de eerste Algemene Vergadering van de mede-eigenaars moeten de mede-eigenaars bij meerderheid van stemmen beslissen over het contract van de syndicus die ze wensen te kiezen. Het mandaat van de syndicus is voor maximaal 3 jaar geldig en kan worden verlengd.

Om de beste keuze te maken, is het belangrijk om rekening te houden met de kenmerken van de mede-eigendom (omvang, bedrag van de vergoedingen van de syndicus in verhouding tot de geleverde diensten), om zo de meest geschikte entiteit te kiezen.

De verschillende soorten syndici in een mede-eigendom

We maken het onderscheid tussen twee soorten syndici, die we "klassiek" zullen noemen.

- De professionele syndicus wiens taak het per definitie is. Deze is uiteraard betalend maar beschikt naast sterkere financiële garanties en een professionele wettelijke aansprakelijkheid ook een echte knowhow.

In het geval van een grote mede-eigendom lijkt een beroepssyndicus veel geschikter.

- De vrijwillige (of niet-professionele) syndicus. Deze heeft vaak de voorkeur als syndicus voor een klein gebouw met weinig partijen. In deze gevallen is het vaak een van de mede-eigenaren die zich aanbiedt om op te treden als beherend vennoot.

Naast deze twee klassieke entiteiten zijn er ook meer tijdelijke gevallen waarbij een syndicus gevormd wordt. Dit is met name het geval voor de statutaire syndicus die door de projectontwikkelaar wordt aangesteld, of door de projectmanager in het geval van een nieuwbouw. Deze situatie blijft gelden tot de eerste algemene vergadering van de mede-eigenaars die dan zal beslissen om deze al dan niet te behouden. Evenzeer kan een vrederechter een syndicus aanwijzen om het falen of het niet bestaan van een syndicus binnen een mede-eigendom recht te zetten. Ook hier wordt de entiteit als voorlopig beschouwd.

Meer weten over welk type syndicus te kiezen?

De syndicus voor onroerend goed: Hoeveel kost het?

De vergoeding van de syndicus, die gewoonlijk "honoraria" wordt genoemd, moet in het contract tussen de mede-eigenaars en de syndicus worden gespecificeerd. Elke factureerbare dienst moet expliciet worden vermeld, waarbij het corresponderende bedrag systematisch wordt geassocieerd.

Behoudens andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering kan een niet vermelde dienst ook niet worden gefactureerd. Uit een studie van 2017 blijkt dat de gemiddelde kost van een mede-eigendomssyndicus ongeveer 26 euro per maand per appartement bedraagt.

Meer weten over de honoraria van de syndicus van mede-eigendom

Hoe veranderen van syndicus van een mede-eigendom of hoe zijn contract vernieuwen ?

Wanneer er reeds een syndicus aangesteld is, weet dan dat het mogelijk is om deze te herroepen bij absolute meerderheid (50% + 1 stem). Het is ook mogelijk om, volgens hetzelfde principe, het mandaat van de syndicus na een termijn van 3 jaar niet te verlengen.

Om een wijziging te vragen die door een meerderheid moet worden aanvaard, kan 20% van de mede-eigenaars vragen om een Bijzondere Algemene Vergadering bijeen te roepen. In geval van nalatigheid door de syndicus kunnen een of meerdere mede-eigenaars de zaak voorleggen aan de vrederechter, die dan een gerechtelijke syndicus kan aanstellen.

Als u en de andere mede-eigenaars tevreden zijn over de huidige syndicus, is het mogelijk om zijn mandaat te verlengen door middel van een stemming.

Meer weten over hoe van syndicus te veranderen