De syndicus van mede-eigendom: rol en verantwoordelijkheden

Om reden van transparantie heeft de wetgever een aantal prerogatieven in het leven geroepen om de rol van de syndicus van de mede-eigendom beter te kunnen controleren. Het doel van deze preciseringen is de tussenkomst van de syndicus van de mede-eigendom te verduidelijken.

Keer terug naar : De syndicus van mede-eigendom

Wat is het doel van een syndicus van mede-eigendom ?

De syndicus van mede-eigendom is de vertegenwoordiger van de mede-eigenaars. In die hoedanigheid is hij verantwoordelijk voor het beheer van de gemeenschappelijke ruimtes (collectieve installaties, gevels, tuinen, liften) van het gebouw. Schematisch gezien is de syndicus van mede-eigendom het orgaan dat de besluiten van de Algemene Vergadering uitvoert en ten uitvoer legt.

Deze entiteit is ook verantwoordelijk voor de vertegenwoordiging van de collectieve belangen van de mede-eigenaars. Op dit punt is de syndicus met name de bevoorrechte gesprekspartner voor het sluiten van de contracten van verzekering, onderhoud of nog van levering van brandstof van het gebouw.

De syndicus van de mede-eigendom: meerdere rollen...

De wetgever omschrijft zeer duidelijk de opdrachten van de syndicus van mede-eigendom. In het algemeen moet de syndicus systematisch handelen in het belang van de mede-eigendom. In het bijzonder is de syndicus verplicht om :

 • de Algemene Vergadering te houden onder de voorwaarden vermeld in het reglement van de mede-eigendom alsook de mededelingen te doen over toekomstige Algemene Vergaderingen,
 • een Buitengewone Algemene Vergadering bijeen te roepen wanneer minstens 20% van de mede-eigenaars daar het verzoek om doet,
 • onbetaalde rekeningen van de mede-eigenaars te innen,
 • de Vereniging van Mede-Eigenaars te vertegenwoordigen voor de lopende zaken en voor de rechtbanken,
 • de door de Algemene Vergadering genomen besluiten in praktijk brengen,
 • alle dringende of conservatoire verzoeken met betrekking tot de gemeenschappelijke delen van het gebouw in te dienen,
 • de boekhouding van de Vereniging van Mede-Eigenaars bij te houden,
 • een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten die de uitvoering van zijn opdracht dekt,
 • elk jaar een voorlopige begroting op te stellen die de lopende uitgaven dekt,
 • diverse ramingen voor te leggen voor bepaalde werken die door de Algemene Vergadering goedgekeurd werden,
 • alle mede-eigenaars volledige toegang geven tot openbare documenten die betrekking hebben op de mede-eigendom.

Alle bepalingen en wettelijke verplichtingen waaraan de syndicus van mede-eigendom is onderworpen, zijn o.a. hier te vinden: http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2017/03/15/2017011226/staatsblad

Goed om weten: Het reglement van de mede-eigendom kan ook toelaten de opdrachten van de syndicus van mede-eigendom uit te breiden. Het is niet ongewoon in grote mede-eigendommen dat het reglement het dagelijks beheer van het gebouw toevertrouwt aan de syndicus van mede-eigendom, bovenop de wettelijke bepalingen.

Meerdere rollen voor veel verantwoordelijkheden

De door de syndicus genomen maatregelen, overeenkomstig de door de Algemene Vergadering genomen besluiten, moeten aan een aantal eisen worden onderworpen.
De syndicus van mede-eigendom zal ten gevolge wettelijk verplicht zijn de notulen van de besluiten van de Algemene Vergadering op te stellen. De notulen moeten ook bepaalde gegevens bevatten, zoals de meerderheden of de namen van de mede-eigenaars die tegen hebben gestemd of zich van stemming hebben onthouden.

De syndicus is aansprakelijk tegenover de mede-eigenaars indien hij de door de mede-eigendom opgestelde regels niet naleeft. In geval van plichtsverzuim kan de syndicus ook worden veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding aan de mede-eigendom indien bewezen is dat zijn verzuim of nalatigheid de mede-eigenaars schade heeft berokkend.

Er wordt op gewezen dat de aansprakelijkheid van de syndicus, of deze nu vrijwillig of beroepsmatig is, weliswaar door de mede-eigendom als geheel kan worden gedragen, maar dat één mede-eigenaar de syndicus ook alleen kan aanklagen.

Door uw bezoek aan deze site voort te zetten, accepteert u het gebruik van cookies om, onder andere, uw taalvoorkeuren op te slaan, vloeiender door te bladeren of statistieken over het gebruik van de site te verzamelen.

Meer informatie OK