20 mei 2021

We hoopten op een terugkeer naar het normale leven in 2021, maar we zullen nog even moeten wachten. Drukke algemene vergaderingen van mede-eigenaars waarbij we soms wat krap samenzaten in de kleine gemeenschappelijke ruimte van het gebouw zijn nog niet voor morgen. Maar die vergaderingen hadden wel het voordeel dat zij aanleiding gaven tot echte, directe (soms een beetje ‘te’?) en levendige uitwisselingen! Het echte leven is wat de syndici net zo veel missen als eender wie anders. Maar we hebben een groot voordeel ten opzichte van het voorjaar van 2020, toen de dingen niet altijd even duidelijk waren: we hebben nu wetten die aan de situatie zijn aangepast en weten nu wat te doen!

De maatregelen die genomen werden bij wetten van 20 december 2020 houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, zijn onlangs verlengd tot en met 30 juni 2021 om rekening te houden met de problemen die voortvloeien uit de blijvende Covid-19 pandemie, met name het verbod om algemene vergaderingen met fysieke aanwezigheid te houden.

Zo mogen algemene vergaderingen, die van 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021 niet konden of niet kunnen worden gehouden, met een jaar worden uitgesteld tot de volgende periode van 14 dagen zoals voorzien in het huishoudelijk reglement. Dit is een mogelijkheid, geen verplichting! De vergaderingen kunnen immers op afstand of schriftelijk worden gehouden. De beslissing om deze al dan niet uit te stellen ligt bij de syndicus of een groep van mede-eigenaars die ten minste 1/5e van de quota bezitten. De ambtstermijn van de syndicus en het contract tussen de syndicus en de Vereniging van Mede-Eigenaars worden automatisch verlengd tot de volgende Algemene Vergadering.

Voor besluiten die via de schriftelijke procedure worden aangenomen, wordt tot en met 30 juni 2021 niet langer eenparigheid van stemmen vereist en kunnen deze besluiten worden genomen met dezelfde gekwalificeerde meerderheden die voor de traditionele algemene vergaderingen gelden die met fysieke aanwezigheid werden gehouden. Zo kan een besluit worden genomen indien meer dan de helft van de mede-eigenaars stem uitbrengt en indien zij samen ten minste de helft van de quota in de gemeenschappelijke delen bezitten.

Voorts kan de syndicus sinds 24 december 2020 besluiten om algemene vergaderingen op afstand te organiseren, met name via videoconferentie. Deze nieuwe mogelijkheid is definitief.

Dankzij deze wijzigingen kan de syndicus zo normaal mogelijk blijven werken, zodat de mede-eigendommen kunnen worden opgevolgd, beheerd en onderhouden.

Zoals alle beroepen hebben de syndici zich moeten aanpassen aan het afstandswerken, en Covid-19 zal één voordeel hebben gehad: het zal de digitalisering van hun diensten versneld hebben en hen misschien sneller dan verwacht in een meer verbonden wereld hebben geduwd. Hoewel digitalisering een echte troef kan zijn voor het betalen van lasten, het controleren van de boekhouding of het vereenvoudigen van de communicatie tussen de syndicus en de mede-eigenaars, zal niets ooit het menselijk contact kunnen vervangen.

Laten we hopen dat 2021 ook het jaar wordt waarin we het simpel plezier van een ‘handshake’ herontdekken.