Wat is het reglement van mede-eigendom?

Het reglement van mede-eigendom, een van de pijlers van de mede-eigendom, is een gestandardiseerd document dat de relaties tussen de verschillende mede-eigenaars omkadert door hun rechten en plichten nauwkeurig te omschrijven. Het reglement van mede-eigendom heeft ook tot doel een centraal element van de mede-eigendom, de syndicus, te omkaderen. In dit document zullen het bevoegdheidsgebied en de verwachtingen die aan de syndicus van mede-eigendom worden gesteld, nader worden omschreven.

Terug naar: De moeilijkheden van een mede-eigendom

Het reglement van mede-eigendom: een heel duidelijk lastenboek

In artikel 577-4 van het Burgerlijk Wetboek worden de elementen opgesomd die verplicht aanwezig moeten zijn in het reglement van mede-eigendom. Deze moeten duidelijk de volgende elementen bevatten:

  • De rechten en plichten van elkeen van de mede-eigenaars op zowel de privégedeelten als de gemeenschappelijke delen van het gebouw of het geheel van gebouwen
  • De berekeningswijze en de criteria die worden gehanteerd om de verdeling van de lasten onder de mede-eigenaars te bepalen, in functie van ieders aandeel. Deze bepaling is geldig voor mede-eigendommen die na 1 september 2010 gecreëerd werden.
  • De modaliteiten omtrent de rol van syndicus van de mede-eigendom (benoeming, functionering, duur van zijn mandaat, bevoegdheden van de Algemene Vergadering, wijze van bijeenroepen van de algemene vergaderingen...). Het reglement van mede-eigendom moet ook specifieke regels bevatten voor de vervanging of het ontslag van de syndicus.
  • Het bevoegdheidsgebied en de verplichtingen van de Rekencommissaris. De Rekencommissaris wordt jaarlijks benoemd door de Algemene Vergadering overeenkomstig artikel 577-8 van het Burgerlijk Wetboek.
  • De jaarlijkse periode van 15 dagen waarbinnen de Algemene Vergadering van mede-eigenaars moet worden gehouden

Goed om weten: het reglement van mede-eigendom moet door een notaris worden opgesteld.

De verschillen tussen het reglement van mede-eigendom en het huishoudelijk reglement

Door hun gelijkaardige etymologie worden deze twee begrippen vaak verward. Samen met de basisakte vormt het reglement van mede-eigendom de statuten van de mede-eigendom. Het huishoudelijk reglement maakt echter geen deel uit van de statuten.

In feite is het heel gebruikelijk dat het huishoudelijk reglement in het reglement van mede-eigendom wordt vermeld. Het huishoudelijk reglement heeft tot doel gemeenschappelijke regels voor de samenleving in de mede-eigendom op te leggen. In die regels worden onder andere elementen vermeld die moeten worden gerespecteerd, zoals geluidsoverlast, het respecteren van veiligheidsnormen of de netheid van gemeenschappelijke ruimtes. Het huishoudelijk reglement staat garant voor een zekere sociale vrede binnen de mede-eigendom.

Een concreet voorbeeld van het reglement van mede-eigendom

Bovenop de essentiële en gereglementeerde elementen kan het reglement van mede-eigendom nog een aantal elementen omvatten. Het is vrij gebruikelijk om in de eerste regels van het reglement van mede-eigendom een verwijzing naar het huishoudelijk reglement te vinden.

In het reglement van mede-eigendom zijn ook de voorwaarden voor het gebruik van de privégedeelten van het eigendom gedetailleerd en worden bepaalde praktijken gereglementeerd. Ook de bestemming van de lokalen wordt hier gedetailleerd, d.w.z. de mogelijkheden waartoe de privé-gedeelten bestemd worden (handel of kantoor voor een vrij beroep bijvoorbeeld). In het document worden vaak ook de verzekeringsvoorwaarden uiteengezet.

Het document zal qua structuur eerst de rechten en plichten van de mede-eigenaars vermelden en vervolgens de onderverdeling van de lasten. In een tweede fase worden dan de verschillende entiteiten behandeld die de basis vormen van een mede-eigendom, namelijk de Vereniging van Mede-Eigenaars en de syndicus.