10 mei 2021

Besluiten die door een Algemene Vergadering van mede-eigendom genomen werden moeten door alle leden van de mede-eigendom worden geëerbiedigd, ongeacht of zij voor of tegen hebben gestemd. Soms is het echter mogelijk deze beslissingen aan te vechten.

Wie kan gerechtelijke stappen ondernemen?

 • De mede-eigenaars

  Volgens artikel 577-9 §2, "kan iedere mede-eigenaar aan de rechter vragen een onregelmatige, bedrieglijke of onrechtmatige beslissing van de algemene vergadering te vernietigen of te wijzigen."

  De mede-eigenaar moet duidelijk aangeven tegen welke beslissing hij opkomt, welke schade hij heeft geleden en het onregelmatige, frauduleuze of abusieve karakter van de beslissing aantonen.

  De mede-eigenaar heeft vier maanden vanaf de datum van de Algemene Vergadering om deze actie te ondernemen. Om een besluit te betwisten, moet men er tegen hebben gestemd, zich van stemming hebben onthouden of afwezig zijn geweest tijdens de Algemene Vergadering. Indien een besluit met eenparigheid van stemmen is genomen en alle mede-eigenaars aanwezig waren, dan kan dit besluit niet worden aangevochten.

  • De huurders

  Artikel 577-10, § 4, al. 4, luidt als volgt: " Ieder die het gebouw bewoont krachtens een persoonlijk of zakelijk recht, maar die in de algemene vergadering geen stemrecht heeft, kan de rechter echter om de vernietiging of wijziging verzoeken van elke bepaling van het reglement van orde of van elke beslissing van de algemene vergadering aangenomen na het verlenen van het recht, indien deze hem een persoonlijk nadeel berokkent. "

  De vordering moet worden ingesteld binnen de drie maanden na de kennisgeving van de beslissing. De rechter kan, alvorens uitspraak te doen in de zaak en op vraag van de verzoeker, de schorsing van de aangevochten bepaling of beslissing gelasten.

  Motieven voor nietigverklaring

  • Onregelmatige beslissingen

  Het gaat om besluiten die niet in overeenstemming zijn met de wet, wanneer de regels voor de organisatie en werking van de Algemene Vergadering niet zijn nageleefd (quorum niet bereikt, vereiste meerderheid voor het besluit niet bereikt, besluit niet in overeenstemming met de statuten, ...).

   • Frauduleuze beslissingen

   Dit zijn beslissingen die gebaseerd zijn op fraude (bijvoorbeeld op basis van valse documenten).

   • Oneerlijke beslissingen

   Het gaat om beslissingen die te veel schade berokkenen in verhouding tot de voordelen die zij opleveren, waarbij de rechten van een of meer mede-eigenaars niet worden gerespecteerd (bijvoorbeeld het weigeren van een vergunning voor een werk dat een voordeel oplevert voor één mede-eigenaar maar geen schade berokkent aan de mede-eigendom).

   Misbruik van de meerderheid

   Wanneer de meerderheid van de mede-eigenaars de Algemene Vergadering verhindert een beslissing te nemen, kan de benadeelde mede-eigenaar de rechter vragen de functie van de Algemene Vergadering over te nemen en in haar plaats de beslissing te nemen (art. 577-9 §7).

   Verzoek om toestemming om werkzaamheden in de gemeenschappelijke ruimten uit te voeren

   Wanneer werkzaamheden aan de gemeenschappelijke ruimten door een Algemene Vergadering zonder geldige reden zijn afgewezen en deze werkzaamheden onontbeerlijk lijken, kan een mede-eigenaar een vrederechter om toestemming vragen om deze werkzaamheden te laten uitvoeren. In het algemeen zal de mede-eigenaar dan de kosten moeten voorschieten.

   De kosten van de procedure

   Als een gerechtelijke procedure die door een mede-eigenaar tegen een Vereniging van Mede-eigenaars is aangespannen, door de rechter gegrond wordt verklaard, moeten de honoraria en de kosten door de andere mede-eigenaars worden betaald.


   Meer weten over de Algemene Vergadering van mede-eigenaars