19 jan. 2021

De Covid-19 heeft de wijze waarop algemene vergaderingen van mede-eigenaars in België worden gehouden ingrijpend gewijzigd. Eerst werden ze beperkt, daarna werden ze met fysieke aanwezigheid zelfs verboden.

Hoe neemt u met deze beperking de nodige beslissingen?

Kunnen er algemene vergaderingen worden gehouden?

Momenteel is het fysiek houden van jaarlijkse of buitengewone algemene vergaderingen verboden vanwege Covid-19. De wet verplicht echter de mede-eigenaars ten minste eenmaal per jaar bijeen te komen. Wegens de uitzonderlijke context kunnen de algemene vergaderingen worden uitgesteld tot het volgende jaar, wat neerkomt op een annulering voor de lopende periode. Indien echter dringende beslissingen moeten worden genomen of indien een of meer mede-eigenaars die ten minste een vijfde van de aandelen van de gemeenschappelijke delen bezitten daarom verzoeken, moet de syndicus een Algemene Vergadering bijeenroepen, die dan virtueel kan plaatsvinden.

Algemene vergaderingen kunnen nu via videoconferentie gehouden worden.

De wet van 20 december 2020 bepaalt dat algemene vergaderingen zowel fysiek als op afstand kunnen worden gehouden. Alle telecommunicatietechnieken die een collectieve beraadslaging mogelijk maken, met name videoconferenties, zijn toegestaan op voorwaarde dat de oproeping tot de Algemene Vergadering dit duidelijk vermeldt. Voor kleine mede-eigendommen met mensen die voldoende vertrouwd zijn met internet, moet deze nieuwe mogelijkheid het mogelijk maken vrij snel algemene vergaderingen te houden.

Gevolgen voor de syndicus en de Raad van Mede-eigendom

Mocht hun mandaat verstrijken dan wordt deze automatisch verlengd tot de volgende vergadering.

Indien het onmogelijk is een Algemene Vergadering bijeen te roepen, wordt de rol van de syndicus versterkt. Volgens artikel 577-8, § 4, van het Burgerlijk Wetboek moet de syndicus "alle bewarende maatregelen treffen en alle daden van voorlopig beheer stellen”. Dringende beslissingen die gewoonlijk de goedkeuring van de Algemene Vergadering behoeven, kunnen dan door de syndicus worden genomen in het belang van de mede-eigendom.

De syndicus moet zijn bevoegdheden uitoefenen in overeenstemming met wat het jaar voordien gedaan werd. De begroting voor het komende jaar moet als vernieuwd worden beschouwd zolang er geen Algemene Vergadering plaatsvindt. Er kunnen dus provisies worden gevraagd aan de mede-eigenaars.

De regels van de schriftelijke procedure, versoepeld door de wet van 20 december

Artikel 577-6, §11 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de schriftelijke procedure kan worden toegepast. Het is mogelijk om buiten de Algemene Vergadering besluiten te nemen door vergaderingen per telefoon of videoconferentie te houden. De eigenaars moeten zich daarna wel schriftelijk uitspreken. Normaal is deze procedure slechts geldig indien alle mede-eigenaars zich uitspreken en indien er eenstemmigheid is. In de recente "Wet houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19" van 20 december wordt deze procedure echter tijdelijk versoepeld.

Tot 9 maart 2021 kunnen schriftelijke Algemene Vergaderingen besluiten nemen volgens dezelfde regels als een fysieke AV. Meer dan de helft van de leden van de Vereniging van Mede-Eigenaars moet aan de stemming deelnemen, op voorwaarde dat zij ten minste de helft van de quota van de gemeenschappelijke delen bezitten, en de unanimiteitsvereiste voor het nemen van een besluit wordt vervangen door de klassieke meerderheidsregels.

De stembiljetten moeten binnen de 3 weken na de oproeping per post of elektronisch naar de syndicus worden gestuurd.

De syndicus is verantwoordelijk voor het opstellen van de notulen van de genomen besluiten.

Door uw bezoek aan deze site voort te zetten, accepteert u het gebruik van cookies om, onder andere, uw taalvoorkeuren op te slaan, vloeiender door te bladeren of statistieken over het gebruik van de site te verzamelen.

Meer informatie OK