28 dec. 2020
Legaal

De verschillende beperkingen die in België zijn opgelegd ter bestrijding van Covid-19 hebben het houden van algemene vergaderingen van mede-eigendommen sterk verstoord. Er moeten echter besluiten worden genomen en de data moeten worden gerespecteerd. Op 20 december 2020 werd een wetsvoorstel aangenomen betreffende diverse tijdelijke en structurele bepalingen op het gebied van justitie. Dit wetsvoorstel werd aangenomen in het kader van de bestrijding van de verspreiding van Covid-19, daterend van 25 november 2020. Deze nieuwe wet heeft onder meer betrekking op algemene vergaderingen. Wat zijn de veranderingen die hier het gevolg van zijn?

De belangrijkste punten van de nieuwe wet inzake algemene vergaderingen

In de hoofdstukken 19 en 20 van de nieuwe wet zijn drie punten van bijzonder belang voor mede-eigendommen:

Uitstel van algemene vergaderingen

Algemene vergaderingen die vóór 9 maart 2021 moesten worden gehouden, kunnen met een jaar worden uitgesteld. Dit is een mogelijkheid die aan de syndicus wordt geboden maar is geen verplichting. In bepaalde gevallen (beslissingsname die niet kan wachten of verzoeken van mede-eigenaars die ten minste 1/5 van de quota van de gemeenschappelijke delen bezitten), is uitstel niet mogelijk.

Tijdelijke versoepeling van de unanimiteitsvereiste

De Algemene Vergaderingen die tot 9 maart 2021 worden gehouden, kunnen gebruik maken van een schriftelijke procedure. Bovendien zal voor het nemen van besluiten geen eenparigheid van stemmen vereist zijn. Het volstaat dat meer dan de helft van de leden die aan de stemming deelnemen en die ten minste de helft van de aandelen van de gemeenschappelijke delen bezitten, voor stemt.

Wijziging van het Burgerlijk Wetboek om het mogelijk te maken een Algemene Vergadering op afstand te houden

De nieuwe wet voorziet in artikel 577-6, §1 van het Burgerlijk Wetboek de definitieve opname van de mogelijkheid om een Algemene Vergadering op afstand te houden.

Algemene Vergaderingen op afstand laten plaatshebben

Er zijn wijzigingen in de maak en sommigen zouden liever hebben dat de machtiging om Algemene Vergaderingen op afstand te houden niet definitief is, maar alleen wordt verleend tijdens de gezondheidscrisis.

Het is aan de syndicus om te beslissen of de vergadering op afstand wordt gehouden en die de deelnemers in de bijeenroeping die hen wordt toegezonden, zal moeten inlichten over de modaliteiten van de vergadering.

De nieuwe wet vermeldt in de opmerkingen "alle telecommunicatietechnieken die collectieve beraadslaging mogelijk maken, zoals videoconferenties". Videoconferenties zijn dus duidelijk aan te bevelen.

Hoe organiseer je een Algemene Vergadering op afstand?

Jonge mede-eigenaars die gewend zijn aan telewerken en oudere mede-eigenaars die, ook al beschikken ze over een computer, videoconferenties minder gewoon zijn, beheersen het gebruik van digitale hulpmiddelen niet op dezelfde manier. Het risico bestaat dat deze ouderen worden benadeeld en uitgesloten als alles uitsluitend via videoconferenties verloopt.

De nieuwe wet voorziet 3 mogelijkheden om Algemene Vergaderingen te organiseren: met fysieke aanwezigheid, op afstand of een combinatie van beide. Het is echter ook mogelijk een schriftelijke AV te organiseren voor elk besluit dat niet via een authentieke akte moet verlopen.

Een schriftelijke Algemene Vergadering heeft het voordeel dat alle mede-eigenaars worden bereikt en dat ze ook zeker allemaal kunnen deelnemen. En niets belet u om daarnaast een virtuele informatievergadering te organiseren om de te nemen beslissingen toe te lichten en ze samen te bespreken.

Indien daarentegen alle eigenaars vertrouwd zijn met digitale hulpmiddelen en het niet teveel eigenaars betreft, kan een Algemene Vergadering die volledig op afstand wordt gehouden, perfect geschikt zijn. Het is dan wel raadzaam een proces-verbaal van de AV op te maken alsook de mede-eigenaars op voorhand te verwittigen dat de videoconferentie wordt opgenomen.

Er bestaat geen ideale oplossing, maar een keuze tussen verschillende mogelijkheden waarbij een oplossing kan gekozen worden alnaargelang de omvang en de vaardigheden van de mede-eigenaars en de syndicus. Aan eenieder om voor de oplossing te kiezen die het best bij zijn/haar situatie past.

Het wetsontwerp werd op 20 december 2020 gestemd en op 24 december van datzelfde jaar gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Door uw bezoek aan deze site voort te zetten, accepteert u het gebruik van cookies om, onder andere, uw taalvoorkeuren op te slaan, vloeiender door te bladeren of statistieken over het gebruik van de site te verzamelen.

Meer informatie OK