U wenst van syndicus te veranderen?


De hernieuwing van het mandaat van syndicus wordt beslist tijdens een Jaarlijkse Algemene Vergadering van mede-eigenaars met respect voor de bepalingen en termijnen die de VME bindt aan de Syndicus. Echter, haar contract kan op elk ogenblik worden opgezegd ingevolge een eenvoudige beslissing van een Jaarlijkse AV of van een BAV conform de bepalingen van het contract. De mede-eigenaars kunnen dus op elk ogenblik, en wanneer ze het wensen, aan hun syndicus vragen om een AV samen te roepen met als agendapunt de vervanging van de syndicus. Een eenvoudig schrijven gericht aan de syndicus is hiervoor vereist.

Opzeg van het contract van de syndicus: Het contract van de huidige syndicus kan op elk mogelijk ogenblik worden herroepen, bij eenvoudige beslissing van de AV.

Een nieuwe syndicus wordt dan benoemd gedurende dezelfde AV samen met de aanduiding van een mandataris die zal instaan voor de ondertekening van de overeenkomst met de nieuwe syndicus. Voorafgaand aan deze AV zullen de mede-eigenaars contact genomen hebben met en prijsoffertes verzameld hebben van verschillende syndici teneinde een nieuwe syndicus te benoemen. Het is natuurlijk van belang dat u zich verzekert van een meerderheid van mede-eigenaars om deze wijziging van mede-eigenaars om deze opzeg en nieuwe benoeming te kunnen bekrachtigen. En tevens dat er een consensus bestaat over de benoeming van de nieuwe syndicus die zijn opdracht ook in principe aanvaardt.

Keuze voor een nieuwe syndicus : Vergewis u van de wens van de andere mede-eigenaars omtrent hun intentie om de AV te houden opdat dit geen maat voor niets zou zijn.

Het is van wezenlijk belang dat de benoeming van de nieuwe syndicus uitgebreid wordt omschreven in het PV van de Algemene Vergadering, met naam en toenaam, adres en dergelijke meer, en tevens de aanvangsdatum van zijn mandaat. Dit PV dient getekend te worden door de Voorzitter van de vergadering en een kopij van dat verslag dient hem te worden overhandigd. Zonder deze kopij kan de nieuwe syndicus zijn mandaat niet opnemen.

Neem onverwijld contact met de nieuwe syndicus op na het houden van deze vergadering om hem deze kopij te overhandigen. Uw nieuwe syndicus zal zich dan in verbinding stellen met de ontslagnemende syndicus teneinde alle documenten van de VME te verzamelen.

Wettelijke vormvereisten : Tracht de reeds beschreven procedure nauwgezet op te volgen, aangezien het waarschijnlijk is dat uw voormalige syndcus u hierbij niet bepaald behulpzaam zal zijn.

Van zodra deze stappen volbracht zijn, zal uw nieuwe syndicus zijn taak kunnen opnemen en de verschillende mede-eigenaars aanschrijven om zijn taak in de beste omstandigheden te kunnen aanvangen.

Hoe van syndicus veranderen ?

 • BESLISSING

  Een meerderheid van de mede-eigenaarsdient gevonden te worden om van syndicus te veranderen en dient hun akkoord te betuigen met de benoeming van de nieuwe syndicus.

 • ALGEMENE VERGADERING

  Een Algemene Vergadering dient te worden georganiseerd met als agendapunt: « ontslag en benoeming van een syndicus »

 • STEMMEN

  Gedurende de Algemene Vergadering wordt de syndicus gekozen op basis van de uitgebrachte stemmen en zal tevens een mandataris worden benoemd om het nieuw contract te ondertekenen.

 • RESPECT VOOR DE REGELGEVING

  Aandacht moet worden geschonken aan vormvereisten die van kracht zijn bij de opmaak van het PV van de Algemene Vergadering.

 • OPSTART

  Na het volbrengen van deze eenvoudige procedure zal de nieuwe syndicus zijn taak opnemen na de ontvangst van alle documenten en informatie van de VME.

U HEBT NOG GEEN BEROEPSSYNDICUS AANGESTELD?

Meer informatie

Door uw bezoek aan deze site voort te zetten, accepteert u het gebruik van cookies om, onder andere, uw taalvoorkeuren op te slaan, vloeiender door te bladeren of statistieken over het gebruik van de site te verzamelen.

Meer informatie OK