25 apr. 2022

Stookolie, zoals alle koolwaterstoffen, is een stof die gevaarlijk kan zijn en verontreiniging van de bodem en het grondwater kan veroorzaken. De opslag ervan is dan ook bijzonder gereglementeerd.

Momenteel zijn de verordeningen van 1 juni 1995 van kracht voor het Vlaams Gewest, deze van 17 juli 2003 en 24 juli 2008 voor Wallonië en 1 februari 2018 voor Brussel. Maar er zijn verschillen tussen de drie gewesten. Hier volgt een overzicht van de regels die tot op heden van toepassing zijn.

Regels voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Verklaringen betreffende olietanks

De tank bevindt zich boven de grond en is:

 • Minder dan 3.000 liter: geen aangifte vereist
 • Tussen 3.000 en 10.000 liter: verplichte aangifte
 • Meer dan 10.000 liter: aanvraag van een milieuvergunning

De tank is ingegraven en is:

 • Minder dan 10.000 liter: verplichte aangifte
 • Meer dan 10.000 liter: aanvraag van een milieuvergunning

De aangifte en de aanvraag van een milieuvergunning moeten bij de gemeente worden ingediend en worden, afhankelijk van het geval, door de gemeente of door Leefmilieu Brussel behandeld.

Gebouwen met meerdere installaties die aan een milieuvergunning zijn onderworpen, moeten deze samenbrengen op één vergunning.

Verplichte controles

De tank bevindt zich boven de grond en is :

 • Minder dan 3.000 liter: geen verplichte keuring, maar aanbevelingen moeten worden opgevolgd
 • Meer dan 3.000 liter: verplichte controles
  • Eerste inspectie vóór 27/08/2024 voor bovengrondse tanks met overvulbeveiligingssysteem en omhulde of dubbelwandige tanks
  • Eerste inspectie vóór 27.8.2020 voor bovengrondse tanks zonder overvulbeveiligingssysteem en voor enkelwandige tanks zonder tankboog

De tank is ondergronds of begraven: controles zijn verplicht.

 • Indien de tank een lekdetectiesysteem heeft, alsmede een kathodische bescherming of aarding, moet dit worden gecontroleerd:
  • Vóór 27 augustus 2022, als het minder dan 10.000 liter is
  • Vóór 27 augustus 2021, als hij groter is dan 10.000 liter
 • Als de tank niet is uitgerust met een lekdetectie- of kathodisch beschermingssysteem:

  • Vóór 27 augustus 2020, ongeacht de capaciteit.

Veel tanks moeten dus al minstens één keuring hebben ondergaan. De volgende termijnen zijn vastgesteld:

 • Om de 15 jaar: nieuwe tanks
 • Om de 5 jaar: bovengrondse tanks van meer dan 3.000 liter
 • Om de 3 jaar: ondergrondse tank

Regels voor het Vlaams Gewest

VLAREM II is als wetgeving van toepassing voor wat betreft het Vlaams Gewest. Een actuele versie van VLAREM II vindt u hier.

Voor de verwarming van woningen wordt in VLAREM II onderscheid gemaakt tussen:

Niet ingedeelde opslag

  • Stookolietanks voor de opslag van minder dan 5.000 kg (6.000 l) gasolie, ook wel ‘particuliere stookolietanks’ genoemd.

   De gezamenlijke opslagcapaciteit bepaalt of de opslag al dan niet ingedeeld is, niet de opslaghoeveelheid per individuele tank. Wanneer er meerdere tanks aanwezig zijn bij bijvoorbeeld een woning, moeten de opslagcapaciteiten van de verschillende tanks opgeteld worden.

   Voor de aanvraag om een vergunning gelden de volgende regels:

   • Stookolietanks voor de verwarming van woningen zijn niet ingedeeld zolang de totale opslaghoeveelheid bij de woning minder dan 5.000 kg (6.000 l) bedraagt. In dat geval moet u geen bijkomende stappen ondernemen.
   • Als de totale opslaghoeveelheid van de verschillende stookolietanks bij de woning 5.000 kg (6.000 l) of meer bedraagt, moet u een melding indienen bij het college van burgemeester en schepenen van uw gemeente.
   • Bij een totale inhoud van meer dan 50.000 liter gasolie zonder GHS02-symbool of meer dan 20 ton gasolie met GHS02-symbool moet u een omgevingsvergunningsaanvraag indienen alvorens de stookolietanks geplaatst kunnen worden.

   Verplichte controles

   Een ondergrondse stookolietank moet

   • een beperkt onderzoek krijgen:
    • Tenminste 1x/jaar indien de ligging zich binnen de waterwingebieden en de beschermingszones bevindt
    • 1x om de 2jaar indien de stookolietank buiten deze gebieden liggen
   • een algemeen onderzoek krijgen:
    • om de 10 jaar indien gelegen binnen de waterwingebieden en beschermingszones
    • om de 15 jaar indien daarbuiten

   Een bovengrondse stookolietank moet

   • Een beperkt onderzoek krijgen, om de 3 jaar, door een erkende technicus stookolietanks of een milieudeskundige erkend in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen
   • Een algemeen onderzoek krijgen om de 20 jaar, als de stookolietanks een inhoudsvermogen hebben van meer dan 20.000 liter

   De onderzoeken moeten worden uitgevoerd door een erkend 'technicus stookolietanks' of een milieudeskundige erkend in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen.

   Reglement voor het Waals Gewest

   Verklaringen betreffende stookolietanks

   Tanks zijn onderverdeeld in 3 klassen:

   • Klasse 3: tanks van 3.000 tot 24.999 liter
   • Klasse 2: tanks van 25.000 tot 250.000 liter
   • Klasse 1: tanks van meer dan 250.000 liter

   Voor klasse 3 is een verklaring vereist, voor klasse 2 een aanvraag voor een milieuvergunning en voor klasse 1 een aanvraag voor een milieuvergunning met effectbeoordeling.

   De benodigde documenten kunnen worden gedownload van het milieuportaal en moeten vervolgens worden toegezonden aan uw gemeente.

   Verplichte controles

   Voorlopig bestaat er geen verplichting om controles uit te voeren op tanks van minder dan 3.000 liter, maar het wordt ten zeerste aanbevolen de aanbevelingen op te volgen.

   Tanks van meer dan 3.000 liter en tanks in beschermingszones moeten worden gekeurd door erkende technici en voldoen aan het beginsel van dubbele bescherming: een dubbelwandige tank die is uitgerust met een permanente lekdetector of een enkelwandige tank die in een naar behoren gedimensioneerde waterdichte behuizing is geplaatst.

   De controles worden om de drie jaar uitgevoerd voor enkelwandige bovengrondse of ondergrondse tanks die vóór 29/11/2003 zijn geplaatst.

   De controles worden om de 10 jaar uitgevoerd voor dubbelwandige tanks (dubbelwandige tank + permanente lekdetector, enkelwandige tank - vuilwatertank met permanente lekdetector, of enkelwandige tank + lekvrije behuizing).

   Door uw bezoek aan deze site voort te zetten, accepteert u het gebruik van cookies om, onder andere, uw taalvoorkeuren op te slaan, vloeiender door te bladeren of statistieken over het gebruik van de site te verzamelen.

   Meer informatie OK