11 jul. 2022

Wanneer een eigenaar een goed wenst te verkopen dat deel uitmaakt van een mede-eigendom, zal hij in verschillende stadia van de verkoop een beroep moeten doen op de syndicus. De syndicus is immers de enige die een aantal elementen kan verstrekken die de koper toelaten het verkoopscontract te ondertekenen terwijl hij volledig op de hoogte is van de financiële situatie van de mede-eigendom. De syndicus heeft voor, tijdens en na de verkoop een rol te spelen.

Informeren vóór de verkoop

Om een beslissing te kunnen nemen moet de potentiële koper op de hoogte zijn van eventuele lopende geschillen en toekomstige werkzaamheden alsook van de financiële en budgettaire toestand van de mede-eigendom. Alvorens het aanbod tot aankoop te ondertekenen, moet hij toegang krijgen tot de documenten die zijn opgesomd in artikel 577-11&1 van het Burgerlijk Wetboek, dat in 2010 gewijzigd werd:

 • Een kopie van de statuten, met inbegrip van de beschrijving van het gekochte perceel en de duizendsten van de gemeenschappelijke ruimten die hem zijn toegewezen
 • De notulen van de gewone en buitengewone Algemene Vergaderingen van de afgelopen drie jaar, alsmede de periodieke staten van de lasten over de afgelopen twee jaar
 • Een kopie van de laatste balans die door de Algemene Vergadering van de Vereniging van Mede-Eigenaars werd goedgekeurd
 • Het bedrag van het werkkapitaal en het reservefonds
 • Het totaal van de door de cedent (overdrager) eventuele achterstallige betalingen
 • De situatie van de budgetaanvragen, bestemd voor het reservefonds, die door de Algemene Vergadering vóór de vastgelegde datum van eigendomsoverdracht beslist werden
 • In voorkomend geval, de vermelding van lopende gerechtelijke procedures met betrekking tot de mede-eigendom

Deze informaties zijn in het bezit van de syndicus. Van zodra de notaris, de verkoper of de makelaar om deze informatie vraagt, heeft de syndicus 15 dagen om deze te verstrekken. De syndicus mag een vergoeding vragen voor uitzonderlijk werk indien zijn contract dit voorziet.

De informatie verstrekken vóór de definitieve akte

Zodra het compromis ondertekend is, verzoekt de notaris de syndicus per aangetekende brief om een aantal aanvullende documenten:

 • Het bedrag van de instandhoudings-, onderhouds-, herstellings- en opknapkosten die de Algemene Vergadering of de syndicus beslist heeft vóór de verkoop, maar waarvoor de syndicus na deze datum de betaling zal vragen
 • Een staat van de opgevraagde fondsen die door de Algemene Vergadering van de mede-eigenaars goedgekeurd werden vóór de verkoop, alsook een staat van de kosten voor dringende werken waarvoor de syndicus na deze datum betaling zal vragen.
 • Een staat van de kosten gelinkt aan de acquisitie van gemeenschappelijke ruimten, door de Algemene Vergadering beslist vóór de verkoop, maar waarvoor de syndicus na die datum betaling zal vragen
 • Een staat van de schulden die de Vereniging van Mede-Eigenaars heeft opgelopen ten gevolge van geschillen die vóór de verkoop zijn ontstaan, maar waarvoor de syndicus na deze datum betaling zal vragen.

De syndicus moet binnen de 30 dagen reageren. De notaris stuurt de ontvangen documenten door naar de koper. Hij gebruikt de ontvangen informatie om de achterstallige kosten die de cedent verschuldigd is van de verkoopprijs af te trekken. De kosten om informatie over te dragen komen ten laste van de overdrager.

Registratie van de nieuwe eigenaar

Zodra de akte is ondertekend, moet de notaris de syndicus hiervan informeren en hem de naam en het adres van de nieuwe eigenaar, de datum van ondertekening en de identificatie van het betrokken perceel meedelen. Sinds de wet op mede-eigendom van 18/06/2018 heeft hij 30 dagen om dit te doen.

Indien de cedent niet akkoord gaat met de bij de verkoop opgenomen bedragen van de achterstallige betalingen, informeert de notaris de syndicus hiervan binnen 3 werkdagen na de ondertekening via aangetekend schrijven.

Door uw bezoek aan deze site voort te zetten, accepteert u het gebruik van cookies om, onder andere, uw taalvoorkeuren op te slaan, vloeiender door te bladeren of statistieken over het gebruik van de site te verzamelen.

Meer informatie OK